අවදි විය යුතුය !

අවදි විය යුතුය
සමාධි බුදු පිළිමය
හඬ නඟා කිව යුතුය
තමන් නොමරනා ලෙස

ඇවිදිය යුතුය
අවුකන බුදු පිළිමය
පහදා දිය යුතුය
අහිංසක දහමක අරුත

ප‍්‍රාතිහාර්ය පානු හැකි නම්
දන්ත ධාතුව එන්න අවදිව
වැස්ස විය යුතුය වැහි
උම්මත්තකයින්ව දිය වෙන්න

මේ නුඹේ වෙලාවයි
මේ මගේ වෙලාවයි

රුවන් නෙලූ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s