කහවනු සොයා යන ඇය

Cartoon 1 migrent new

 

යුක්තිය පසිඳන
තානාපතින්
අඳ ගොළු බිහිරි වී
ඇති රටක
සාක්ෂි නැති මරණ
සොහොන් කොත්
සිහිවටන
පසු කරමින්
අහස් යානයේ නැග
නොදන්නා කතරක
කහවණු සොයා යන
ඔබ
විහාර මහා දේවියකි
නගර මැද
සිහිවටන
කොත් පිළිම ඉඳි නොවූවද

දමයන්ති මුතුකුමාරණ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s